Miljö

Z-Bygg har som målsättning att vi skall utföra våra bygguppdrag så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan uppstår.

Detta innebär att vi skall:

• inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor

• följa lagar och förordningar

• i den mån det går, minska våra avfallsmängder

• använda oss av material, metoder och resurser med så liten miljöpåverkan som möjligt samt diskutera material- och
metodval med våra uppdragsgivare

• källsortering av byggrestprodukter

• särskilja och omhänderta restprodukter samt avfall som är skadligt för människa och miljö

• så långt det är möjligt minska vårt behov av transporter